Leje- og leveringsbetingelser

Definitioner

Lejeperiode

Ved ”lejeperiode” forstås perioden fra det tidspunkt, hvor det lejede er afhentet af lejer eller leveret af udlejer til lejer og indtil det tidspunkt, hvor det lejede er returneret til eller afhentet af udlejer.

Levering

Ved ”levering” forstås det tidspunkt, hvor lejer afhenter det lejede eller hvor udlejer leverer eller opsætter det lejede.

Risikoen for det lejede overgår til lejer ved levering.

Mangler

Ved ”mangler” forstås defekter ved det lejede, som var til stede ved leveringen.

Returnering

Ved ”returnering” forstås det tidspunkt, hvor det lejede tilbageleveres eller afhentes af udlejer.

Beskadigelse

Ved ”beskadigelse” forstås værdiforringende skader på det lejde tilføjet i lejeperioden, hvorved det lejede ved

returnering ikke længere er i samme stand, som da det blev leveret – bortset fra almindeligt slid.

Ibrugtagning

Ved ”ibrugtagning” forstås det tidspunkt hvor det lejede tages i anvendelse af lejers hjælpere/gæster eller publikum.

Ødelæggelse

Ved ”ødelæggelse” forstås at det lejede er beskadiget i et sådant omfang, at det ikke mere vil kunne repareres/bruges til sit formål. 

Forsinkelse

Ved lejers ”forsinkelse” forstås at det lejede ikke returneres til aftalt tidspunkt.

Brugsstedet

Ved ”brugsstedet” forstås den plads eller de lokaler, hvor det lejede opstilles og tages i brug.

Transport

Hvis lejer selv afhenter det lejede, skal transporten ske i en lukket vogn eller lukket trailer, eller i øvrigt efter udlejerens anvisninger.

Risiko

Risiko for bortkomst, beskadigelse og ødelæggelse af det lejede medens det lejede er i lejers varetægt påhviler lejer.

Risikoen for personskade som tilføjes af eller ved brug af det lejede, medens det er i lejers varetægt, herunder ansvaret for personskade på gæster og medhjælpere/medarbejdere, som lejer måtte stille til udlejers rådighed, bæres af lejer.

Kontrol af det lejede

Lejer skal inden for 12 timer efter modtagelsen og inden ibrugtagning kontrollere det lejede. Mangler ved det lejede skal meddeles udlejer inden ibrugtagning eller senest 12 timer efter modtagelsen, således at dette kan noteres på lejeaftalen og/eller udlejer kan udbedre manglen inden det lede tages i brug. Reklamation over mangler efter dette tidspunkt anses ikke for rettidig.

Udlejer er ikke ansvarlig for beskadigelse opstået efter ibrugtagning.

Opbevaring af det lejede

Det lejede skal, i de perioder hvor det ikke anvendes, opbevares i aflåst lokale eller under behørig bevogtning.

Lejers forpligtelser

Lejer er forpligtet til at følge udlejers anvisninger og vejledninger om håndtering, opstilling, brug, nedtagning, pakning og transport af det lejede.

Lejer er forpligtet til at returnere det lejede rengjort og korrekt pakket og i samme stand som ved leveringen – bortset fra almindeligt slid.

Priser og betaling

Priser for leje følger den individuelle udlejers til enhver tid gældende prisliste.

Ved forsinket returnering af det lejede er lejer forpligtet til at betale den i aftalen gældende leje pr. påbegyndt døgn indtil returneringstidspunktet.

Tillægsydelser, salgsvarer og skaffevarer faktureres til udlejers til enhver tid gældende dagspris på leveringsdagen.

Hvis der bliver behov for aflæsning i andet plan end gadeplan, etageaflæsning, ekstra lange bæreveje, ændringer i forbindelse med opstillingen og lignende, som ikke er aftalt i forbindelse med lejeaftalen, er udlejer berettiget til betaling for medgået tid i overensstemmelse med udlejes til enhver tid gældende prisliste. Udgangspunkter er at alle materialer, møblement og service leveres i gadeplan.

Betaling for anden ekstratid følger udlejeres timepris i henhold til udlejeres til enhver tid gældende prisliste.

Erstatningsprisen for ødelagte effekter følger udlejers til enhver tid gældende prisliste.

Betalingsbetingelser

Udlejer er berettiget til at kræve sikkerhedsstillelse eller forudbetaling inden levering/opstilling, såfremt dette er forbeholdt i lejeaftalen.

Betalingsbetingelser vil fremgå af ordrebekræftelse og faktura.

Forsikring

Udlejer kan kræve at lejer dokumenterer at lejer har de fornødne forsikringer til dækning af lejers erstatningsansvar for skader, som lejer bærer risikoen for.

Ophævelse

Såfremt lejer undlader at betale forfaldne ydelser, herunder depositum eller i øvrigt tilsidesætter lejeaftalens bestemmelser, er udlejer berettiget til at ophæve aftalen i sin helhed samt at kræve erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

Annullering

Ved lejers annullering/afbestilling, uanset hvad der ligger til grund herfor, af det lejede mere end 30 dage før aftalt levering er lejer forpligtiget til at betale 50% af den aftalte leje som kompensation for de omkostninger og den ulejlighed, der har været forbundet med reservation af det bestilte.

Ved annullering/afbestilling mellem 30 og 14 dage før leveringstidspunkt er lejer forpligtiget til at betale 60% af den aftalte leje.

Ved annullering, uanset hvad der ligger til grund herfor, senere end 14 dage før det aftalte leveringstidspunkt betales fuld leje.

Der er ved annullering kun tale om at skulle betale for leje, ikke ydelser såsom opvask og kørsel (med mindre levering har fundet sted).

Lejers misligholdelse

Hvis lejer tilsidesætter aftalte forpligtelser i forbindelse med leveringen eller såfremt forholdene ikke er klargjort til den aftalte tid, eksempelvis fordi:

 • Aftalt personale fra lejers side ikke som aftalt er fremmødet
 • Udstyr ikke kan aflæsses/opsættes på den aftalte dato som følge af lejers forhold
 • Tilkørselsforhold til aflæsning-/afhentningsstedet ikke er egnet som aftalt, og der derved opstår ventetid, er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Hvis det lejede beskadiges er lejer forpligtet til at betale for reparation af det lejede. Lejer er dog altid berettiget til at vælge at betale erstatningsprisen og beholde den beskadigede genstand.

Hvis det lejede ødelægges er lejer forpligtiget til at betale udlejer erstatningspris for det ødelagte.

Hvis lejer tilsidesætter udlejers anvisninger og vejledninger for brug af det lejede, vil lejer være erstatningsansvarlig for skader som følger heraf.

Hvis det lejede ikke er klar til afhentning på det aftalte tidspunkt har udlejer, på lejers regning, ret til at lade det lejde afhente på et senere tidspunkt med opkrævning af fragt,eller at udsætte afhentningen og opkræve en ekstra leje samt udgifterne til ekstra kørsel og ekstra medgået tid.

Hvis ekstra ordinær rengøring/tørring af det lejede er nødvendigt er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Hvis ompakning er nødvendig er udlejer berettiget til betaling for medgået tid.

Ansvarsfraskrivelse

Udlejer har intet ansvar for skader, som er opstået som følge af brug af det lejede i strid med udlejers vejledninger, anvisninger eller øvrige forskrifter.

Erstatningsansvar ved forsinket returnering

Udlejer forbeholder sig, udover leje indtil returneringen, at kræve erstatning for eventuelle yderligere tab, som udlejer måtte lide i forbindelse med lejers forsinkede eller manglende returnering, og udlejers eventuelle mistede mulighed for genudlejning.

Værneting og lovvalg

I tilfælde af retstvist mellem parterne er udlejers hjemsted værneting.

Lovvalget er dansk ret.

Force majeure

Udlejer forbeholder sig ret til at udsætte levering, opstilling, nedtagning eller afhentning i tilfælde af vejrlig, eller andre force majeure lignende tilstande, der forhindrer udlejer i af opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

Specielt ved leje af telte

Udlejers forpligtelser

Udlejer er forpligtet til at sørge for, at det lejede er godkendt til anvendelse til sit formål i henhold til de til enhver tid gældende regler samt opfylder gældende regler til certificering af transportable konstruktioner.

For telte og lignende konstruktioner der er omfattet af Byggeloven er udlejer forpligtet til at udlevere certificeringscertifikatet til lejer.

Hvis telte ikke er certificerede orienteres lejer om behov for ansøgning om byggetilladelse og det er herefter lejers ansvar at opnå de fornødne tilladelser til teltets opstilling. Hvis tilladelse som følge af lejers forhold ikke opnås, vil udlejer være berettiget til at kræve fuld lejebetaling.

Hvis udlejer skal opsætte inventar er udlejer forpligtet til at sørge for at opstillingen sker i overensstemmelse med lejers skitse-og pladsfordelingsplan herfor. Det er en forudsætning, at planen følger gældende regler m.h.t. afstandskrav og flugtveje.

Udlejer er forpligtet til ved levering at give lejer en kort instruktion i brugen af det lejede eller i fornødent omfang at levere betjeningsvejledninger til det lejede.

Udlejer er forpligtet til at sørge for, at lejer modtager anvisninger/vejledninger om ophængning og nedtagning af lysog lydudstyr og øvrige anvisninger /vejledninger til lejer om brug og behandling af det lejede.

Pris for leje af telte

Prisen for leje omfatter: leje og opsætning/nedtagning/nedpakning

Prisen for leje omfatter ikke:

 • Gulv
 • Opklodsning af gulv
 • Planering af grund
 • Transport
 • Inventar
 • Opsætning af belysning
 • Ophængning af påkrævede skilte
 • Opmåling til telt
 • Udfærdigelse af pladsfordelingsplan
 • Løbende tilsyn med telte i opstillingsperioden, herunder opstramning og yderligere fastgørelse under lejemålet
 • Sikring af telte ved vindstyrker over det angivne i certifikat, samt i henhold til overvågningsplan og evakueringsplan
 • Sikring ved snetryk
 • Udfærdigelse af fornødne brand- og evakueringsplaner
 • Udgifter til opnåelse af byggetilladelse og øvrige fornødne tilladelser, hvis der er tale om ikke-certificerede telte eller konstruktioner.

Ansvarsfraskrivelse

Udlejer har intet ansvar for beskadigelse af eksempelvis nedgravede kabler, kloakrør eller vandledninger, der måtte befinde sig på teltets opsætningsareal.

Forsikring

Udlejer har under alle omstændigheder ret til at forlange sædvanlig forsikring tegnet inden opstilling kan finde sted.

Lejer er forpligtet til at undersøge, om en teltopstilling er forsikret mod storm, orkan, graffiti, hærværk mv. under lejers egen forsikringsdækning.

Lejers forpligtelser

Lejer er forpligtet til at orienter sig om indholdet af udleverede certifikater og øvrige sikkerhedsforskrifter for brug af det lejede telt, herunder reglerne for, hvornår vindforholdene gør, at brug af telte ikke er forsvarligt.

Lejer er forpligtet til at anbringe udleverede certifikater synligt på telt konstruktionen, således at certifikatet er synligt og tilgængeligt for brugerne.

Hvis telt ikke er omfattet af certificering, har lejer pligt til at ansøge om byggetilladelse og øvrige fornødne tilladelser, der måtte kræves for lovlig opstilling.

Det er lejers ansvar at få udfærdiget pladsfordelingsplaner. Lejer er ligeledes forpligtet til at give meddelelse til den lokale bygningsmyndighed, hvis teltet skal benyttes af mere end 150 personer.

Lejer er ansvarlig for, at godkendt pladsfordelingsplan opsættes på et for publikum synligt sted. Lejer er endvidere ansvarlig for opsætning af fornøden skiltning, som kræves af brandmyndigheden.

Lejer er forpligtet til at angive brugsstedet samt oplyse udlejer om strøm- og vandforsyningsforhold, tilkørselsforhold samt øvrige relevante oplysninger om brugsstedets beskaffenhed i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen.

Lejer er herunder forpligtet til at undersøge beliggenheden af eventuelle el-, vand-, kloak- eller andre ledninger på opstillingsstedet, der kan være placeret, så der vil kunne opstå skader på disse ved opstilling/nedramning af pløkker mv. Lejer har ansvaret for at udlejer før opstilling orienteres om beliggenheden af sådanne ledninger. Lejer er forpligtet til at sørge for, at udlejer inden leveringen har fået tilsendt en skitseplan for placeringen af det lejede og at afmærke brugsstedet, hvor det lejede skal placeres og tilsluttes.

Lejer er forpligtet til at sørge for, at der er kørefaste og frie tilkørselsforhold for tungt lastede lastbiler og plads til brug af kraner omkring brugsstedet, hvor det lejede skal placeres. Lejer er forpligtet til at sørge for at brugsstedet i øvrigt er klargjort til opstilling på det aftalte tidspunkt. Lejer er herunder forpligtet til at sørge for:

 • At underlaget er tilstrækkelig fast til at teltpløkke ikke kan gå løs
 • At underlaget er plant og ryddet
 • At pladsen er ryddet for sne/is
 • At der er adgang til forsyning med tilstrækkelig strøm og tilslutning med slanger til vand
 • At der er aftalt personale til stede og til rådighed
 • At der er adgang til toilet forhold for personale og hjælper

Lejer er forpligtet til at sørge for at indhente nødvendige tilladelser og godkendelser til opstilling og anvendelse af det lejede hos de relevante myndigheder.

Lejer er forpligtet til at stå for udfærdigelse af pladsfordelingsplaner for det lejede ifølge gældende tekniske forskrifter for forsamlingstelte. Lejer er selv forpligtet til at sørge for, at der sker overholdelse heraf.

Lejer er forpligtet til at sørge for at telte, gulve og andet lejet inventar er ryddet, indsamlet og rengjort og tilgængeliggjort til returnering på det aftalte tidspunkt i overensstemmelse med eventuelle særlige forskrifter herom.

Lejer er forpligtet til at følge udleverede vejledninger.

Lejer er forpligtet til at følge udlejeres anvisninger om ophængning og nedtagning af lys- og lydudstyr.

Lejer er forpligtet til at følge Beredskabsstyrelsens regler til forebyggelse af brand og brandskader.

Er terræn ujævn og ønsker lejer gulvet plant, er lejer forpligtet til at sørge for at stille aftalt opklodsningsmateriel til rådighed for udlejer eller selv sørge for opklodsning via professionel håndværker. Såfremt lejer selv varetager opklodsningen er lejer forpligtet til at sørge for at fundamentet er udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyntagen til teltets vægt og fortøjningsmuligheder.

Lejer må under ingen omstændigheder foretage ændringer eller modifikationer i lejede teltkonstruktioner.

Lejer er forpligtet til at sikre at der er tegnet forsvarlig forsikring for det lejede, som dækker orkan, storm, påkørsel, hærværk graffiti og tyveri.

Regler for lejers behandling og brug af det lejede

Når telte ikke er i brug, skal sideduge altid være påsat og teltet tillukket.

Der må ikke påklæbes tape, klistermærker eller lignende på teltdug eller stænger.

Der må ikke grilles (grilltelt undtaget) eller tilberedes osende mad i telte eller i umiddelbar nærhed af telte. Der må endvidere ikke benyttes røgeovne eller anvendes åben ild i telte.

Grill skal placeres mindst 5 meter fra telte. 

Barduner skal holdes opstrammede efter forholdene. Opstramning foretages af lejer/arrangør eller en af den udpeget ansvarlig person.

Det er ikke tilladt at opvarme telte ved anvendelse af terrassevarmere. Opvarmning kan finde sted med gasvarmeovne, el-varmeovne, gasfyr eller oliefyr.

Der må maksimalt anvendes 5 stk. gasvarmeovne i hvert telt.

Oliefyr skal placeres i en afstand af mindst 5 meter fra teltet.

Det er kun tilladt at anvende brandhæmmende og ikke-afsmittende materialer til udsmykning af telte. Duge eller anden udsmykning af velourstof eller lignende ikke brandhæmmende materiale må derfor ikke benyttes.

Enhver belysning i telte skal være godkendt til formålet i henhold til Dansk Standard.

Placering af lyd og lys i et telt skal være således, at flugtveje og gangarealer til et hvert tidspunkt er frie.

Ophængning/nedtagning skal ske i henhold til udlejers ufravigelige anvisninger herom.

Det er ikke tilladt lejer at anvende skruer eller søm i lejet gulv.

Lejer skal, i telte til offentligt brug, sikre handicapvenlig adgang til teltet, således at der ved alle adgangsveje er mulighed for passage for kørestolsbrugere.

Specielt ved leje af borde, stole og service

Afhentning og transport

Det lejde afhentes som udgangspunkt af lejer. Transport af det lejde materiel skal foregå i en lukket vogn eller lukket trailer med faste sider (ikke presenning), og i øvrigt efter udlejers anvisninger. Det anvendte transportmiddel skal være forsvarligt rengjort før pålæsning. Der skal endvidere være mulighed for fastgørelse med stropper eller lignende.

Lejer er selv ansvarlig for forsvarlig fastgørelse af det lejede, så dette ikke beskadiges under transporten.

Opbevaring

Det lejede skal altid opbevares indendørs.

Det lejede samt emballagekasser beregnet til indendørs brug må ikke udsættes for fugt eller regn.

Lejers brug

Hvis der bruges farveafsmittende duge skal der placeres plastik imellem dugen og de lejede borde.

Levering

Hvis udlejer forestår levering forudsættes levering at ske i gadeplan. Hvis levering skal ske i et andet plan, eller hvis der er tale om tidskrævende indbæring, vil udlejer være berettiget til at kræve ekstrabetaling for dette.

Al tom-gods i form af vogne og kasser til møbler og service beror hos kunden i hele lejeperioden.

Tilbagelevering af det lejede

Ved returnering af det lejde skal det lejede altid være nedpakket i samme transportkasser og emballage, som det er leveret i .

Møblement skal være pakket i tilhørende containere, eller stablet/nedpakket efter udlejers nærmere anvisning.

Duge skal returneres i de medfølgende sække og må ikke pakkes ned i fugtig tilstand.

Lejer skal selv sørge for det fornødne mandskab i forbindelser med aflæsning af det lejede.

Lejer er forpligtet til ved returnering at vedlægge en fortegnelse over mangler eller beskadigelser af det lejde.

Fortegnelsen udleveres til udlejer i forbindelse med returnering eller afhentning.

 

Ret til ændringer forbeholdes